ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പഠനസംഘം സന്ദര്‍ശനം നടത്തി

കേരളത്തിലെ മികച്ച വികസന മാതൃകകളും ,കുടുംബശ്രീ - വനിതാ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായ പ്രദേശിക ആസൂത്രണ -നിർവ്വഹണ - ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ നേരിൽ കണ്ട് പഠിക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ….ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വിജയം കൈവരിച്ച ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വികസനപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് മനസിലാക്കി അവരുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളായ ഉഗാണ്ട, മലാഹ, ലൈബീരിയ, കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളായ നേപ്പാള്‍, കംബോഡിയ, മംഗോളിയ, മ്യാന്മ്ര്‍, നേപ്പാള്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും 26 പേരടങ്ങുന്ന പഠനസംഘം വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെത്തി. ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനസംഘമെത്തിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്് ആനാട് സുരേഷിന്റെയ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്ത്കരും ജീവനക്കാരും വമ്പിച്ച സ്വീകരണം നല്കിം. തുടര്ന്ന് പ്രസിഡന്റ്് ആനാട് സുരേഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വിജയം കൈവരിച്ച ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വികസന പ്രവര്ത്ത നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘത്തിന് വിശദീകരിച്ച് നല്കിറguest2

അറിയിപ്പ് - ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അറിയിപ്പ്

ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ‘മാലിന്യത്തിന്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്യം’ ശുചിത്വ ദീപം തെളിയിച്ചു.

003

DRAFT PUBLICATION OF LIFE LIST

LIFE -proceedings

Annexure 1

Annexure 2

MGNREGS AE Recruitment on 01.07.2016

press-releas-001