ലൈഫ് പദ്ധതി 2017-18 കരട് അപ്പീല്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭവന രഹിത ഭൂരഹിതര്‍
ഭവന രഹിതര്‍

ടെണ്ടര്‍

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ചുവടെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതിയില്‍ 4 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 1 ലാപ്പ്ടോപ്പുമാണ് നല്‍കേണ്ടത്. വിശദമായ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
computer-2
computer-1
land
specification

ലൈഫ് സര്‍വേ 2017 - അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

land-house2
land1

e-tender

etender-notice

Election 2015