അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് 27/02/2019 ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു .
budget1

ടെണ്ടറുകള്‍

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 6 വാര്‍ഡുകളില്‍ ഹോളോബ്രിക്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമിഗ്രികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു .

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ben-list-2018-19-panchayat-list2അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ലൈഫ് പദ്ധതി 2017-18 കരട് അപ്പീല്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭവന രഹിത ഭൂരഹിതര്‍
ഭവന രഹിതര്‍