ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ( ജില്ലാതല അപ്പീല്‍)

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ