ക്വാറിയുടെ വിവരങ്ങള്‍

ആമ്പല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തല്‍ ക്വാറികള്‍ ഒന്നും തന്നം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.