പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്

:

മുളന്തുരുത്തി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.6ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

20970
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10477
സ്ത്രീകള്‍

:

10493
ജനസാന്ദ്രത

:

928
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1001
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.52
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.73
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.34
Source : Census data 2011