ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്-ടാക്സി ജീപ്പ്

ക്ലിക്ക് ചെയ്യു..

അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ലീന്‍ വയനാട് -30.08.2018 -രജിസ്ട്രേഷന്‍

അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2018-19

അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് 1 മുതല്‍ 20 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളുടെ ഗ്രാമസഭായോഗം 26.02.2018 മുതല്‍ 04.03.2018 വരെ ചേരുന്നു. യോഗത്തിലേക്ക് താങ്കള്‍ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുകയും കരട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കെട്ടിടനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാം

കെട്ടിട നികുതി അടക്കാനുള്ള  നികുതി ദായകര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ കെട്ടിടനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിന് tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

secretary-gp1mo-vetermo-ayurlveohead-masterdiary-farm-instructorasst-secagricultureoorukoottam-veooorukoottam-secretaryoorukoottam-mo-veteroorukoottam-diary-farmoorukoottam-ayuroorukoottam-asst-secoorukoottam-agridisrict-panchayath-list-final

വയനാട് സമഗ്ര വികസന സെമിനാര്‍

ഫയല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി

പഞ്ചായത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാന്‍ “http://www.filetracking.lsgkerala.gov.in” എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

പഞ്ചായത്തില്‍ ലീഗലല്‍ എയ്ഡഡ് ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചു


എല്ലാ ജനങ്ങളിലും നിയമ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസ് അതോറിറ്റിയുടെ സ്കീമായ ലീഗല്‍ ക്ലിനിക്ക് 03/11/2016 മുതല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു.മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ലീഗല്‍ ക്ലിനിക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

combinepdf-12

ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രെഷന്‍-ഓണ്‍ ലൈന്‍ പ്രഖ്യാപനം

000

000