ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് 2017-18

sec1

ao

as

ayu

diary

hm

lveo

vet-spl

vet1

കെട്ടിടനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാം

കെട്ടിട നികുതി അടക്കാനുള്ള  നികുതി ദായകര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ കെട്ടിടനികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിന് tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

പൌരാവകാശരേഖ

citizen-char2

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

secretary-gp1mo-vetermo-ayurlveohead-masterdiary-farm-instructorasst-secagricultureoorukoottam-veooorukoottam-secretaryoorukoottam-mo-veteroorukoottam-diary-farmoorukoottam-ayuroorukoottam-asst-secoorukoottam-agridisrict-panchayath-list-final

വയനാട് സമഗ്ര വികസന സെമിനാര്‍

ഫയല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി

പഞ്ചായത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാന്‍ “http://www.filetracking.lsgkerala.gov.in” എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

പഞ്ചായത്തില്‍ ലീഗലല്‍ എയ്ഡഡ് ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചു


എല്ലാ ജനങ്ങളിലും നിയമ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസ് അതോറിറ്റിയുടെ സ്കീമായ ലീഗല്‍ ക്ലിനിക്ക് 03/11/2016 മുതല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു.മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ലീഗല്‍ ക്ലിനിക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

combinepdf-12

ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രെഷന്‍-ഓണ്‍ ലൈന്‍ പ്രഖ്യാപനം

000

000

വിവരവകാശനിയമം 2005