അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. എം.പി. ഹരികൃഷ്ണന്‍ (സെക്രട്ടറി) (BP: 48000/-)

2. വിനി എസ് (അസ്സി. സെക്രട്ടറി) (BP: 38500/-)

3. രേഖ ഫെര്‍ണണ്ടസ് (ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്) (BP: 38500/-)

4. വിജയലക്ഷ്മി ആര്‍ (അക്കൗണ്ടന്റ്) (BP: 33100/-)

5.അജിത്ത്കുമാര്‍ പി വി (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 29200/-) (എ4-സെക്ഷന്‍)

6. സന്ധ്യമോള്‍.ഡി (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ1-സെക്ഷന്‍)

7.എം.നജുമുല്ലൈല്‍ (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ2-സെക്ഷന്‍)

8. അജയന്‍ പി എസ് (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ3-സെക്ഷന്‍)

9. വാസുദേവന്‍ ആര്‍ (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, പുനര്‍വിന്യാസം) (BP:33900 /-) (എ5-സെക്ഷന്‍)

10. സോണിയ എം തോമസ (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 21650/-) (എ7-സെക്ഷന്‍)

11. വീണ വി (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 22200/-) (എ8-സെക്ഷന്‍)

12. ലിറ്റി കെ കുന്നേല്‍ (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 20000/-) (എ6-സെക്ഷന്‍)

13.ഉമയമ്മ കെ എസ് (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 19500/-) (എ9-സെക്ഷന്‍)

14. ശാന്തി ബി (ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്) (BP: 25850/-)

15. വിനയ ആര്‍ (ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്) (BP: 16500/-)

16. മിനി രാജു (ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍) (BP: 17000/-)

17.രാജു.ജി (ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍) (BP: 17000/-)

18. ദീപു കൃഷ്ണന്‍ സി (ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്) (21000/-)

19. പാര്‍വ്വതി ബി കൃഷ്ണന്‍ (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയര്‍) (25000/-)

20.വിദ്യ വി (അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സീയര്‍) (BP: 18500/-)

21.ഉഷ ജെ നായര്‍ (അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ) (18500/-)

22. പ്രത്യുഷ പി (അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ) (18500-)

23. ബിപിന്‍ ആര്‍ (ഡ്രൈവര്‍ കം ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്)

വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ ഒൌദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ :

എം.പി.ഹരികൃഷ്ണന്‍, സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഫോണ്‍ : 0477-2272033

മോബൈല്‍: 9496043645

അസ്സി. പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ :

രേഖ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഫോണ്‍ : 0477-2272033

ബഹു ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്  അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍  & വിവരാവകാശ നിയമം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
ശ്രീമതി.ഒ.മീനാകുമാരി അമ്മ ( ബഹു പ‍്ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല)

ഫോണ്‍ 0477-2251599

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി-ലൈഫ് (കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി-ലൈഫ് (കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക (അപ്പീൽ 1)

സ്വന്തമായി ഭുമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18(ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18(എസ്.സി വിഭാഗം)


2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഇ-ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഇ-ടെണ്ടര്‍

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി-ലൈഫ് (കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി-ലൈഫ് (കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക)

സ്വന്തമായി ഭുമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍-ക്വട്ടേഷന്‍

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ബോഡിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

വിവിധ സഹായ പദ്ധതികള്‍

സബ്സീഡി മാനധണ്ഡങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

പട്ടികജാതി വിഭാഗം ( സൈക്കിള്‍ )

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് ധന സഹായം

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍

പട്ടികജാതി വിഭാഗം ( ഫര്‍ണീച്ചര്‍ )

പച്ചക്കറി കൃഷി- പ്രോത്സാഹനം

ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

വിവാഹ ധനസഹായം പട്ടികജാതി പെണ്‍കുട്ടികള്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഭൂരഹിതര്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങള്‍

« Newer Entries - Older Entries »