വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

വിവിധ സഹായ പദ്ധതികള്‍

സബ്സീഡി മാനധണ്ഡങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

പട്ടികജാതി വിഭാഗം ( സൈക്കിള്‍ )

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് ധന സഹായം

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍

പട്ടികജാതി വിഭാഗം ( ഫര്‍ണീച്ചര്‍ )

പച്ചക്കറി കൃഷി- പ്രോത്സാഹനം

ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

വിവാഹ ധനസഹായം പട്ടികജാതി പെണ്‍കുട്ടികള്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഭൂരഹിതര്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങള്‍

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് 2016-17

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് (വിശദ വിവരങ്ങള്‍)

ADMINISTRATIVE REPORTS

Administrative Report 2013-14

Administrative Report 2014-15

A.F.S 2014-15

Balance Sheet Schedule as On 31-March-2015

BALANCE SHEET As on 31-March-2015

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 31-March-2015

CASH FLOW STATEMENT From 01-April-2014 To 31-March-2015

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2014 to 31-March-2015

Income & Expenditure Statement For the period from 01-April-2014 to 31-March-2015

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE For the Period from 01-April-2014 to 31-March-2015

Receipt And Payment Statement For the period from 01-April-2014 To 31-March-2015

Receipt And Payment Statement Schedules For the period from 01-April-2014 To 31-March-2015

A.F.S 2013-14

Balance Sheet Schedule as On 31-March-2014

BALANCE SHEET

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 31-March-2014

CASH FLOW STATEMENT From 01-April-2013 To 31-March-2014

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2013 to 31-March-2014

Income & Expenditure Statement For the period from 01-April-2013 to 31-March-2014

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE For the Period from 01-April-2013 to 31-March-2014

Receipt And Payment Statement For the period from 01-April-2013 To 31-March-2014

Receipt And Payment Statement Schedules For the period from 01-April-2013 To 31-March-2014

A.F.S 2012-13

Balance Sheet Schedule as On 31-March-2013

BALANCE SHEET As on 31-March-2013

SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 31-March-2013

CASH FLOW STATEMENT From 01-April-2012 To 31-March-2013

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2012 to 31-March-2013

Income & Expenditure Statement For the period from 01-April-2012 to 31-March-2013

Receipt And Payment Statement For the period from 01-April-2012 To 31-March-2013

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE For the Period from 01-April-2012 to 31-March-2013

Receipt And Payment Statement Schedules For the period from 01-April-2012 To 31-March-2013

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്ഡ്  1 - കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -1 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം 2

വാര്ഡ്- 2 കാക്കാഴം കിഴക്ക് ഭാഗം -1

വാര്ഡ്- 2 കാക്കാഴം കിഴക്ക് ഭാഗം -2

വാര്ഡ് -3 കട്ടക്കുഴി- ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -4 കഞ്ഞിപ്പാടം - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 5 ശക്തീശ്വരി - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 6 കരുമാടി പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 7 കരുമാടി - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -8 ആമയിട - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം 1

വാര്ഡ്- 9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് -10 അമ്പലപ്പുഴ - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 11 കോമന വടക്ക് ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -11 കോമന വടക്ക് - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് -12 കോമന - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -12 കോമന - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് - 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - ഭാഗം -2

വാര്ഡ് - 14 കോമന തെക്ക് - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് - 14 കോമന തെക്ക് - ഭാഗം -2

വാര്ഡ് - 15 കോമന പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് - 15 കോമന പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം -2

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക -കൃഷി പമ്പ് സെറ്റ്

നെല്‍ കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി -പട്ടികജാതി വിഭാഗം

കുറ്റിപമ്പ് - പട്ടികജാതി വിഭാഗം

ഉന്നത് പഠനത്തിന് ധനസഹായം - പട്ടികജാതി വിഭാഗം

പത്താം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -പട്ടികജാതി വിഭാഗം

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം« Newer Entries