പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

അമ്പലപ്പുഴ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

13.29ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

22593
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11070
സ്ത്രീകള്‍

:

11523
ജനസാന്ദ്രത

:

1866
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1034
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89
Source : Census data 2001