കോവിഡ്-19 വിദേശത്ത് നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറം

വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ (Click Here)