തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്ഡ് 1 - കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -1 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം 2

വാര്ഡ്- 2 കാക്കാഴം കിഴക്ക് ഭാഗം -1

വാര്ഡ്- 2 കാക്കാഴം കിഴക്ക് ഭാഗം -2

വാര്ഡ് -3 കട്ടക്കുഴി- ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -4 കഞ്ഞിപ്പാടം - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 5 ശക്തീശ്വരി - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 6 കരുമാടി പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 7 കരുമാടി - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -8 ആമയിട - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് -9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം 1

വാര്ഡ്- 9 ആമയിട പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് -10 അമ്പലപ്പുഴ - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 11 കോമന വടക്ക് ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -11 കോമന വടക്ക് - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് -12 കോമന - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് -12 കോമന - ഭാഗം 2

വാര്ഡ് - 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് - 13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - ഭാഗം -2

വാര്ഡ് - 14 കോമന തെക്ക് - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് - 14 കോമന തെക്ക് - ഭാഗം -2

വാര്ഡ് - 15 കോമന പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം -1

വാര്ഡ് - 15 കോമന പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം -2