അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- വോട്ടര്‍ പട്ടിക (വാര്‍ഡ്-6)

വാര്‍ഡ് 6