അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

ബ്ലോക്ക്തല ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ജില്ലാതല ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക