അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

1. എം.പി. ഹരികൃഷ്ണന്‍ (സെക്രട്ടറി) (BP: 48000/-)

2. വിനി എസ് (അസ്സി. സെക്രട്ടറി) (BP: 38500/-)

3. രേഖ ഫെര്‍ണണ്ടസ് (ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്) (BP: 38500/-)

4. വിജയലക്ഷ്മി ആര്‍ (അക്കൗണ്ടന്റ്) (BP: 33100/-)

5.അജിത്ത്കുമാര്‍ പി വി (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 29200/-) (എ4-സെക്ഷന്‍)

6. സന്ധ്യമോള്‍.ഡി (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ1-സെക്ഷന്‍)

7.എം.നജുമുല്ലൈല്‍ (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ2-സെക്ഷന്‍)

8. അജയന്‍ പി എസ് (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 26500/-) (എ3-സെക്ഷന്‍)

9. വാസുദേവന്‍ ആര്‍ (സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, പുനര്‍വിന്യാസം) (BP:33900 /-) (എ5-സെക്ഷന്‍)

10. സോണിയ എം തോമസ (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 21650/-) (എ7-സെക്ഷന്‍)

11. വീണ വി (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 22200/-) (എ8-സെക്ഷന്‍)

12. ലിറ്റി കെ കുന്നേല്‍ (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 20000/-) (എ6-സെക്ഷന്‍)

13.ഉമയമ്മ കെ എസ് (ക്ലാര്‍ക്ക്) (BP: 19500/-) (എ9-സെക്ഷന്‍)

14. ശാന്തി ബി (ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്) (BP: 25850/-)

15. വിനയ ആര്‍ (ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്) (BP: 16500/-)

16. മിനി രാജു (ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍) (BP: 17000/-)

17.രാജു.ജി (ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍) (BP: 17000/-)

18. ദീപു കൃഷ്ണന്‍ സി (ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്) (21000/-)

19. പാര്‍വ്വതി ബി കൃഷ്ണന്‍ (അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയര്‍) (25000/-)

20.വിദ്യ വി (അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സീയര്‍) (BP: 18500/-)

21.ഉഷ ജെ നായര്‍ (അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ) (18500/-)

22. പ്രത്യുഷ പി (അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ) (18500-)

23. ബിപിന്‍ ആര്‍ (ഡ്രൈവര്‍ കം ഓഫീസ് അറ്റന്റ്ന്റ്)