വിവരാവകാശ നിയമം 2005- വിവരങ്ങള്‍ ഒൌദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ :

എം.പി.ഹരികൃഷ്ണന്‍, സെക്രട്ടറി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഫോണ്‍ : 0477-2272033

മോബൈല്‍: 9496043645

അസ്സി. പബ്ളിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ :

രേഖ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഫോണ്‍ : 0477-2272033

ബഹു ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്  അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍  & വിവരാവകാശ നിയമം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
ശ്രീമതി.ഒ.മീനാകുമാരി അമ്മ ( ബഹു പ‍്ഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല)

ഫോണ്‍ 0477-2251599