അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18(ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18(എസ്.സി വിഭാഗം)