പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 16 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 17 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 17 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 18 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 18 - ഭാഗം 2

പ്രത്യുത്ഥാനം

ബ്രോഷര്‍

അപേക്ഷാ ഫോറം

ഗൈഡ് ലൈന്‍സ്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 - ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ്-18

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് -6

വാര്‍ഡ് -7

വാര്‍ഡ് -8

വാര്‍ഡ് -9

വാര്‍ഡ് -10

വാര്‍ഡ് -11

വാര്‍ഡ് -12

വാര്‍ഡ് -13

വാര്‍ഡ് -14

വാര്‍ഡ് -15

വാര്‍ഡ് -16

വാര്‍ഡ് -17

വാര്‍ഡ് -18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

afs-1

afs-2

afs3

afs-4

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ്

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

ജനസംഖ്യ -30492

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ്-18

ലൈഫ് - ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂരഹിത - ഭവന രഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭവന രഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിജ്ഞാപനം

ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »