വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ്-17

വാര്‍ഡ്-18

ലൈഫ് - ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂരഹിത - ഭവന രഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭവന രഹിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിജ്ഞാപനം

ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

വികസന രേഖ - (2017-2022)

വികസന രേഖ

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016

വാര്ഡ് - 1

വാര്ഡ് - 2

വാര്‍ഡ് - 3

വാര്‍ഡ് - 4

വാര്‍ഡ് - 5

വാര്‍‍ഡ് - 6


വാര്‍ഡ് - 7

വാര്‍ഡ് - 8

വാര്‍ഡ് - 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് - 14

വാര്‍ഡ് -16

വാര്‍ഡ് - 17

വാര്‍ഡ് - 18

Special Grama Sabha

Special Grama Sabha

Special Grama Sabha

പരസ്യ നികുതി ബൈല

പരസ്യ നികുതി ബൈല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1- വണ്ടാനം തീരദേശം -ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 1- വണ്ടാനം തീരദേശം - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 - റ്റി. ഡി. എം. സി - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 3- കുറവന്‍തോട് കിഴക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 - വണ്ടാനം കിഴക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  4 - വണ്ടാനം കിഴക്ക് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  5 - വണ്ടാനം തെക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 5 - വണ്ടാനം തെക്ക് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 - പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 7- നീര്‍ക്കുന്നം കിഴക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 8 - കഞ്ഞിപ്പാടം വടക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 - കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9- കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക് -ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 - വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 10- വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 - കാക്കാഴം എച്ച് എസ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 11- കാക്കാഴം എച്ച് എസ് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 12- കമ്പിവളപ്പ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12- കമ്പിവളപ്പ് -ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 - കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 1

വാര്ഡ് 13- കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 - ബീച്ച് വാര്‍ഡ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 14 - ബീച്ച് വാര്‍ഡ് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 15- വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15- വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 16- നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 16- നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ് - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 17- എം.സി.എച്ച് - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 17 -എം.സി.എച്ച്- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 18- ശിശുവിഹാര്‍- ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 18- ശിശുവിഹാര്‍ - ഭാഗം 2

Older Entries »