വിവരാവകാശം 2005

സ്റ്റേറ്റ്  പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ - ശ്രീ. മനോജ് പി എസ് , സെക്രട്ടറി
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ- ശ്രീമതി. ഗ്ലോറി ഡി, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്
അപ്പീൽ അധികാരി - ശ്രീ. കലാധരൻ- പഞ്ചായത്ത് അസി: ഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്

<കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ>