വിവിധ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ, സത്യപ്രസ്ഥാവനകൾ


വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട ഫോറങ്ങൾ, സത്യപ്രസ്ഥാവനകൾ മാതൃക ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.