വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്


കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം 2, 15(5) അനുശാസിയ്ക്കും പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

2017-18

2018-19