അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.