ഫോട്ടോ ഗാലറി

കേരള പിറവി ദിനത്തോടനബന്ധിച്ച് അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ മലയാളം പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം.

കേരള പിറവി ദിനത്തോടനബന്ധിച്ച് അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ മലയാളം പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം.

ഉണര്‍വ് - ത്രൈമാസ പ്രകാശനം

ഉണര്‍വ് - ത്രൈമാസ പ്രകാശനം

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.