Implementing Officers

നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍


തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നത് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിര് വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.