ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരം

ക്രമ നമ്പര്‍

ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര്

തസ്തിക

സെക്ഷന്‍ / സീറ്റ്

ശമ്പള നിരക്ക്

1

ഹരികൃഷ്ണൻ. എം

സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി

35700-75600

2

പ്രദീപ്. പി.ജി

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

35700-75600

3

രെജിമോൾ. ആർ

ഹെഡ് ക്ലർക്ക്

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്

30700-65400

4

രാമപ്രസാദ്

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

എ1

27800-59400

5

ലീന എ

സീനിയര്‍ ക്ലാർക്ക്

എ2

25200-54000

6

<ഒഴിവ്>

സീനിയര്‍ ക്ലാർക്ക്

എ3

25200-54000

7

<ഒഴിവ്>

സീനിയര്‍ ക്ലാർക്ക്

എ4

25200-54000

8

ഹരീഷ് കുമാർ

സീനിയര്‍ ക്ലാർക്ക്

എ5

25200-54000

9

കവിത

ക്ലാർക്ക്

എ6

19000-43600

10

അജീഷ് ചന്ദ്രൻ

ക്ലാർക്ക്

എ7

19000-43600

11

വിലാസിനി കെ

ക്ളര്ക്ക്

എ8

19000-43600

12

വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

21,420/-

13

<ഒഴിവ്>

ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്

ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്

16500-35700

14

കൃഷ്ണദാസന്‍ കെ ജി

പാര്ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍

പാര്ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍

9340-14800

15

<ഒഴിവ്>

പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

9340-14800