പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

ഒറ്റപ്പാലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

50.08ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

31525
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14830
സ്ത്രീകള്‍

:

16695
ജനസാന്ദ്രത

:

630
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1126
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.91
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

88.88
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

81.46
Source : Census data 2001

ജനസംഖ്യ 2011 സെന്‍സസ് പ്രകാരം
ജനസംഖ്യ

:

34969
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16390
സ്ത്രീകള്‍ : 18579
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1134