കേരള സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യ കൃഷി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 17 പൊതു കുളങ്ങളിൽ 12 ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 24100 മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 09/09/2020 തീയതി നിക്ഷേപിച്ചു.
img-20200909-wa0028
img-20200909-wa0025
img-20200909-wa0038