അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തിഗതാനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 31/08/2020 തീയതിയ്ക്കകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലോ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വശമോ, ബന്ധപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ വശമോ ഏൽപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

vyakthigatham