2020 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരിൽ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്. ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നേരിട്ടോ, ദൂതൻ വഴിയോ, ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരമോ ഓഫീസിൽ എത്തിയ്ക്കേണ്ടതും, ഹിയറിംഗ് ഫോൺ വഴിയോ, ഓൺലൈൻ വഴിയോ നടത്തുന്നതുമാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഹിയറിംഗിന് ചുവടെ പറയുന്ന ലിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
download