ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തിലെ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. വിശദമായ വിജ്ഞാപനത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.