അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക