അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫോട്ടോകോപ്പിയറിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി കോപ്പി കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത  ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. img_20191107_0005