അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 38 അംഗനവാടികൾക്ക് 10 കസേരകൾ വീതം വിതരണം 2018-19 പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി  പ്രസിഡണ്ട് കെ.കെ.കുഞ്ഞൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

img-20190220-wa0013