അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 16 തീയതിയ്ക്കകം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

vyakthigatham