1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് എൽ.ഇ.ഡി പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങൽ- എൽ.ഇ.ഡി പ്രൊജക്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യൽ.