2018-19 സാമ്പത്തികവർഷം സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചുവടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് എൽ.ഇ.ഡി പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങൽ- എൽ.ഇ.ഡി പ്രൊജക്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യൽ.

2. ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - കളർ പ്രിൻറർ വാങ്ങൽ.