കോവിഡ് 19 - സാമൂഹിക അകലം പാലിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

break-the-chain-corona-kerala-logo-3f8d4043b2-seeklogocom
കോവിഡ് 19 – പൊതുജനങ്ങൾ കർശനമായും പാലിയ്ക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ
img_0002

കോവിഡ് 19

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കേണ്ട വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 03.04.2020 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)733/2020 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ - അപേക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തിലെ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. വിശദമായ വിജ്ഞാപനത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

2018-19 ഭരണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിയ്ക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക


പൊതുതെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

maxresdefault


തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 20.01.2020 തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കരട് വോട്ടർപട്ടിക സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ജനുവരി 20 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഫെബ്രുവരി 28-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക
http://lsgelection.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പരിശോധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്  . 2020 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കാം. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ തിരുത്തലുകൾ, സ്ഥാനമാറ്റം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അവസരം ലഭിക്കും. പുതിയതായി പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 4) തിരുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 6) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ/വാർഡ് മാറ്റത്തിനും (ഫാറം 7) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഫാറം അഞ്ചിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലൂടെയോ സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ www.lsgelection.kerala.gov.in ലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

വോട്ടർപട്ടിക എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിലും താലൂക്ക് ഓഫീസിലും www.lsgelection.kerala.gov.in ലും ലഭ്യമാണ്. അംഗീകൃത ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കും കേരള സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്കും നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പട്ടികയുടെ പകർപ്പ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരും കോർപ്പറേഷനുകളിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിമാരുമാണ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ. അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിക്കാം. പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നഗരകാര്യ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർമാരുമാണ് അപ്പീൽ അധികാരികൾ

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫോട്ടോകോപ്പിയറിന് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി കോപ്പി കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത  ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. img_20191107_0005


പച്ചത്തുരുത്തിനായ് നക്ഷത്രവനം ഒരുക്കി അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കേരള സർക്കാർ ഹരിതകേരള മിഷൻ “പച്ചത്തുരുത്ത് ” പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഉദ്ഘാടനം വേങ്ങശ്ശേരി പുതുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. കെ.കെ കുഞ്ഞൻ നക്ഷത്രവനം വച്ചുപിടിപ്പിക്കലിന്റെ ആദ്യ തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ സാംസ്ക്കാരിക സംഘടനയായ സംസ്കൃതിയുടെ സഹകരണത്തോടെ തൊഴിലുറപ്പ്, കുടുംബശ്രീ, അയൽക്കൂട്ടം സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, വാർഡ് മെമ്പർ, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, ജൈവ വൈവിധ്യ കോർഡിനേറ്റർ മുകുന്ദൻ, ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ, സംസ്കൃതി പ്രവർത്തകരായ രാജേഷ് അടയ്ക്കാപുത്തൂർ, യു.സി വാസുദേവൻ, ഇ. രവീന്ദ്രൻ, കെ. ജയദേവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ പുതുകുളങ്ങര ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഔഷധവൃക്ഷത്തോട്ടം ഒരുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സംസ്കൃതിയുടെ ഭാരവാഹി ശ്രീ. രാജേഷ് അടയ്ക്കാപുത്തൂർ അറിയിച്ചു.

img-20191004-wa0011-1

2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വർഷത്തെ വ്യക്തിഗതാനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ അന്തിമമായി അംഗീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

vyakthigatham

പ്രളയബാധിതർക്ക് അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങ്


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, സന്നദ്ധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ച സാധനങ്ങൾ പ്രളയ ബാധിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

img-20190824-wa00071

ഗ്രാമസഭാ കലണ്ടർ


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വർഷത്തെ മഹാതാമാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രൂപീകരിയ്ക്കുന്നതിനും, ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണം ഹരിതനിയമാവലി നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗ്രാമസഭാ സമയക്രമം കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

gramasbha