വിവരാവകാശ നിയമം 4(1)-(a), (b) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

1. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ

2. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും , സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ.

3. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ.

4. 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ.

5. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ

6. ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ

7. D & O ലൈസൻസികളുടെ വിവരങ്ങൾ.

ഭരണ റിപ്പോർട്ട് 2016-17

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

ഭരണ റിപ്പോർട്ട് 2016-17

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചാച്ചിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

new2__e0അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്.സി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ചാച്ചിപ്പാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതി നടത്തുന്നതിന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ്  ഫോറങ്ങൾ ഇ-ടെണ്ടർ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

More details - Chachippara

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

qotation

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗതാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് Download Button ക്ലിക് ചെയ്യുക

download-155425_640-300x150

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക ജൂലൈ 30 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ആഗസ്ത് 10 വരെ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന്  ആക്ഷേപം സ്വകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും, ഒഴിവാക്കിയവരുടെയും ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിന്മേലുള്ള രണ്ടാംഘട്ട അപ്പീല്‍  16.09.2017 വരെ ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന link - ല്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍- സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍

newx15_e0


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ആഫീസ് , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പാലക്കാട്, അംഗണ്‍വാടികള്‍, വില്ലേജ് ആഫീസുകള്‍, കെ.എസ്.ഇ.ബി ആഫീസ്, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കരട് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

life-mission-kerala


കുടുംബശ്രീ വാര്ഷികാഘോഷം


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടമ്പൂര്‍ 5-ാം വാര്‍ഡില്‍ 28/04/2017 ന് ബി.വി.എ.എല്.പി സ്ക്കൂളില്‍ വച്ച് കുടുംബശ്രീ വാര്‍ഷികാഘോഷം സാംസ്ക്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെയും കലാ പരിപാടികളോടും അതിവിപുലമായ സദ്യയോടുംകൂടി നടത്തപ്പെട്ടു. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീമതി. വിജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. കെ.കെ. കുഞ്ഞന്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുകയും കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധികള്‍ സരോജിനി, കൃഷ്ണകുമാരി, മോഹനകുമാരി, എന്നിവര്‍ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദൃശ്യങ്ങള്


അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

· മേലൂര്‍

· കൂനന്‍മല

· അറവക്കാട്

· അമ്പലപ്പാറ

· കടമ്പൂര്‍

· കണ്ണമംഗലം

· പാലാരി

· അകവണ്ട

· വേങ്ങശ്ശേരി

· ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി

· പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി

· മലപ്പുറം

· മുരിക്കുംപറ്റ

· കസ്തൂര്‍ബ ചുനങ്ങാട്

· പിലാത്തറ

· പുളിഞ്ചോട്

· മയിലുംപുറം

· മുട്ടിപ്പാലം

· വാരിയത്ത്കുന്ന്

· വാണിവിലാസിനി

സൌജന്യ മെഡിക്കല് ക്യാമ്പ്

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് 16-ാം വാര്ഡ് അംഗണവാടിയില് വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ജീവിത ശൈലീ രോഗ നിര്ണ്ണയ ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കെ.കെ കുഞ്ഞന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ശ്രീ. അഷറഫ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മ്മാന്മാരായ കെ.ശങ്കരനാരായണന്, കെ ധനലക്ഷ്മി, മെമ്പര് സൈന്നുദ്ധീന് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. ജെ.എച്.ഐ ശ്രീ. ബിജു, സുബാഷ്, നിര്മ്മല എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.

medical-camp