ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 04/07/2018 തിയതിയിലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 6(9)-mw നമ്പറായി അംഗീകരിച്ചത്

പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പോളി ടെക്നിക്

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി

ലൈഫ്മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

bhumiyulla-bhavanarahithar

life-second-stage-bhurahitha-bhavanarahitha-dt-11-9

ozhivakkapettavar1

life mission

ward-wise-correct-life-28

ആളൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍

school-contact-in-aloorgp

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി

ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പര്‍മാരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍, അഡ്രസ്സ്, ഫോണ്‍നമ്പര്‍ എന്നിവ

പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പര്‍മാരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍, അഡ്രസ്സ്, ഫോണ്‍നമ്പര്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

ഗുണഭോക്ത്രു ലിസ്റ്റ് 2017-18-വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗുണഭോക്ത്രു ലിസ്റ്റ് 2017-18-വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

Administration report

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഭരണ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക