ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍

ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അമർത്തുക

പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അമർത്തുക

Licence List 2019-20

Licence List 2019-20

നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ആന്‍ഡ്‌ പുറമ്പോക്ക് ഇന്‍ ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ആന്‍ഡ്‌  പുറമ്പോക്ക്  ഇന്‍ ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ്

ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ്

ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 26/02/2019 തിയതിയിലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 2 നമ്പറായി അംഗീകരിച്ചത്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ADDRESS

DIFFRENT ADDRESS FOR PEOPLE

മിനിറ്റിസ്

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്‍റെയും പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെയും മൂല്യങ്ങള്‍ മുറുകെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് പ്രാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക എന്ന ചുമതലയാണ് ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൈമാറിക്കിട്ടിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂടുതല്‍ ജനക്ഷേമകരമായി മാറ്റുന്നതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ജനപ്രതിനിധികളാണ്.

ഭരണഘടനാപരമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഫലപ്രദമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം അനിവാര്യമാണ്.
CLICK HERE

ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ആളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 04/07/2018 തിയതിയിലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 6(9)-mw നമ്പറായി അംഗീകരിച്ചത്

പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പോളി ടെക്നിക്

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി