ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 എ ജി അനില്‍കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി
2 അബ്ദുസലീം വി.പി അസിസ്റ്റന്‍റ്സെക്രട്ടറി
3 സരിത ടി.എ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 പ്രിയേഷ് കെ.പി അക്കൌണ്ടന്റ്
5 മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 സുലേഖ ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 ദേവദാസ് എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 പരമേശ്വരന്‍ എ ക്ളര്‍ക്ക്
9 രവികുമാര്‍ വി ക്ളര്‍ക്ക്
10 ശ്രീകുമാര്‍ കെ പ്യൂണ്‍
11 ജയന്‍ പി പി.ടി.എസ്
12 സച്ചികുമാര്‍ സി ക്ലാര്‍ക്ക്