പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരുന്തല്‍മണ്ണ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

35.67 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

31812
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15429
സ്ത്രീകള്‍

:

16383
ജനസാന്ദ്രത

:

892
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1062
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.59
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.09
Source : Census data 2001