കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍