6.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 156/18 : ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്