2.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 162/18 : തുറസ്സായ കിണറ്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കുക (ജനറല്‍)