1.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 125/18 : കറവപ്പശു വിതരണം (ജനറല്‍)

2.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 162/18 : തുറസ്സായ കിണറ്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കുക (ജനറല്‍)

3.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 160/18 : നെല്‍കൃഷി വികസനം

4.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 176/18 : പച്ചക്കറി വികസനം

5.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 170/18 : വാഴകൃഷി വികസനം

6.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 156/18 : ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്