5.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 167/18 : ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട