7.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 166/18 : പട്ടികജാതി വീട് വയറിംഗ്