2.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 161/18 : കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കല്‍ (എസ്.സി)