1. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 127/18 : കറവപ്പശു വിതരണം (പട്ടികജാതി)