1. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 127/18 : കറവപ്പശു വിതരണം (പട്ടികജാതി)

2.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 161/18 : കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കല്‍ (എസ്.സി)

3.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 159/18 : വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

4.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 167/18 : ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

5. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 99/18 : എസ്.സി വിവാഹധനസഹായം

6. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 02/18 : എസ്.സി വിവാഹധനസഹായം

7.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 166/18 : പട്ടികജാതി വീട് വയറിംഗ്