അറിയിപ്പുകൾ

സദ് ഭരണപഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് പട്ടിക

1. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍
2. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- അന്തിമവോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

ടെന്‍ഡര്‍

ടെന്‍ഡര്‍/റീടെന്‍ഡര്‍ പബ്ലിക് വര്‍ക്സ്

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്‍റനന്‍സ്

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005