അറിയിപ്പുകൾ

സദ് ഭരണപഞ്ചായത്ത്

പാലിയേറ്റീവ്  നോമിനല്‍ രജിസ്റ്റര്‍

അലയമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 219-20 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 14/02/2019 ന്  പാസ്സാക്കി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് പട്ടിക

1. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍
2. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

( Published on 20.01.2020 )

ടെന്‍ഡര്‍

അലയമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തികളുടേയും വാങ്ങലുകളുടേയം ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടറുകള്‍ http://tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും  5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തികളുടേയും വാങ്ങലുകളുടേയം ടെണ്ടറുകള്‍ https://etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005