ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് >>

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

” ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് Viwe>>

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികവാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക>>

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19>>

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് view>>

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ View>>

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുളള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക View >>

പരിഷ്കരിച്ച വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2018-19  View >>

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ അറിയിക്കാന്‍ ‘സി-വിജിൽ’ മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍

ഇലക്ഷന്‍ 2019 ന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി പെരുമാറ്റചട്ട ലംഘനങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനിലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി C Vigil എന്ന മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അപ്ലിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക  c-vigil-1>>

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കന്നുകുട്ടിപരിപാലന പദ്ധതി

പാലിന് സബ്സിഡി

കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥി/വിദ്യര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

മേല്‍പ്പുര റിപ്പയര്‍ എസ്.സി

കട്ടില്‍ വിതരണം എസ് സി
കട്ടില്‍ ജനറല്‍


2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ.

നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ്ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക>>

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക >