2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ View>>

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുളള D&O ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക View >>

പരിഷ്കരിച്ച വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2018-19  View >>

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ അറിയിക്കാന്‍ ‘സി-വിജിൽ’ മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍

ഇലക്ഷന്‍ 2019 ന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി പെരുമാറ്റചട്ട ലംഘനങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനിലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി C Vigil എന്ന മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അപ്ലിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക  c-vigil-1>>

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കന്നുകുട്ടിപരിപാലന പദ്ധതി

പാലിന് സബ്സിഡി

കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥി/വിദ്യര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

മേല്‍പ്പുര റിപ്പയര്‍ എസ്.സി

കട്ടില്‍ വിതരണം എസ് സി
കട്ടില്‍ ജനറല്‍


2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ.

നിരസിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ്ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക>>

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക >

എസ് സി വീട് റിപ്പയര്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ വാര്‍ഷികപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന എസ്.സി.വീട് റിപ്പയര്‍(പ്രോജക്ട് നം.159/18)പ്രകാരം 27.09.2017 ലെ 7/7 നമ്പര്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ.

എസ് സി വീട് റിപ്പയര്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ>>


ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കിയ D&O ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

D&O ലൈസന്‍സ് 2017-18 View >>

ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പരിശോധനക്കുശേഷമുളള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ  എല്ലാ  ഭവന  രഹിതര്‍ക്കും  സുരക്ഷിതവും  മാന്യവുമായ പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പരിശോധനക്കുശേഷമുളള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഭവന രഹിത ലിസ്റ്റ്  Download/View>>

ഭൂഭവന രഹിത ലിസറ്റ് Download/View>>

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ  എല്ലാ  ഭവന  രഹിതര്‍ക്കും  സുരക്ഷിതവും  മാന്യവുമായ പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള  കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പട്ടികയില്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക്  2017 സെപ്തംബര്‍ മാസം 16.-ാം തിയതി വരെ ബഹു ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക്   അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭവന രഹിത ലിസ്റ്റ്>> View

ഭൂഭവന രഹിത ലിസ്റ്റ്>> View