വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
അമ്പലപ്പുഴ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ambalapuzhablock
2
ആര്യാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aryadblock
3
ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/bharanickavublock
4
ചമ്പക്കുളം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
http://lsgkerala.in/chambakkulamblock/
5
ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chengannurblock
6
ഹരിപ്പാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/haripadblock
7
കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanjikuzhyblock
8
മാവേലിക്കര ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mavelikarablock
9
മുതുകുളം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muthukulamblock
10
പട്ടണക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattanakkadblock
11
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thycattusseryblock
12
വെളിയനാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/veliyanadblock
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alapanchayat
2
അമ്പലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ambalapuzhasouthpanchayat
3
അമ്പലപ്പുഴ(നോര്‍ത്ത്) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ambalapuzhanorthpanchayat
4
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/arattupuzhapanchayat
5
അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/arookuttypanchayat
6
അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aroorpanchayat
7
ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aryadpanchayat
8
ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/bharanickavupanchayat
9
ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/budhanoorpanchayat
10
ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/champakulampanchayat
11
ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chennampallippurampanchayat
12
ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുംതുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chennithalathripperumthurapanchayat
13
ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cheppadpanchayat
14
ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cheriyanadpanchayat
15
ചേര്‍ത്തല സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cherthalasouthpanchayat
16
ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cheruthanapanchayat
17
ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chettikulangarapanchayat
18
ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chingolipanchayat
19
ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chunakarapanchayat
20
ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/devikulangarapanchayat
21
എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/edathuapanchayat
22
എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ezhupunnapanchayat
23
ഹരിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/haripadpanchayat
24
കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadakkarappallypanchayat
25
കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kainakarypanchayat
26
കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kandalloorpanchayat
27
കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanjikuzhypanchayat
28
കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karthikappallypanchayat
29
കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karuvattapanchayat
30
കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kavalampanchayat
31
കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kodamthuruthpanchayat
32
കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/krishnapurampanchayat
33
കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumarapurampanchayat
34
കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuthiathodpanchayat
35
മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mannancherrypanchayat
36
മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mannarpanchayat
37
മാരാരിക്കുളം നോര്‍ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mararikulamnorthpanchayat
38
മാരാരിക്കുളം സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mararikulamsouthpanchayat
39
മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mavelikarathamarakulampanchayat
40
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mavelikarathekkekarapanchayat
41
മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muhammapanchayat
42
മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mulakuzhapanchayat
43
മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muthukulampanchayat
44
മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muttarpanchayat
45
നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nedumudipanchayat
46
നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/neelamperoorpanchayat
47
നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nooranadpanchayat
48
പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/palamelpanchayat
49
പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallippadpanchayat
50
പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panavallypanchayat
51
പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pandanadpanchayat
52
പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pathiyoorpanchayat
53
പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pattanakkadpanchayat
54
പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/perumpalampanchayat
55
പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pulincunnoopanchayat
56
പുലിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puliyoorpanchayat
57
പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/punnaprasouthpanchayat
58
പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/punnapranorthpanchayat
59
പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/purakkadpanchayat
60
രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ramankarypanchayat
61
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thycattusserypanchayat
62
തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thakazhypanchayat
63
തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thalavadypanchayat
64
തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thanneermukkompanchayat
65
തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thazhakarapanchayat
66
തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvanvandoorpanchayat
67
തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thrikkunnappuzhapanchayat
68
തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thuravoorpanchayat
69
വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vayalarpanchayat
70
വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/veeyapurampanchayat
71
വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/veliyanadpanchayat
72
വള്ളിക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vallikunnampanchayat
73
വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/venmoneypanchayat